Nyheter

Kjører du vekk fra hovedveiene og de større byene, møter du det ekte Etiopia, et annerledes Etiopia enn du oppdager i turistbrosjyrene. Her lever om lag 80 % av befolkningen fra hånd til munn med jordbruk, eller som dagarbeidere i bedrifter og industri. Mye er som det alltid har vært, og mange strever tungt for å få endene til å møtes, å ha et trygt sted å bo, nok mat og rent vann å gi til barna hver dag.

Men Etiopia er i endring. Gjennomsnittlig levealder i Etiopia er i dag 61,5 år, mens den så sent som i 2005 var 49 år! Det sier noe. Med utvikling av industri, byggevirksomhet i byene og en forbedret infrastruktur vil mange hevde at landet, i hvert fall enkelte byer, blomstrer. Andre vil hevde at verden med viten og vilje lukker øynene for det autoritære regimet og at vekst skjer på bekostning av ytringsfrihet og medbestemmelse.

Sammenligner du med andre av de fattigste landene på Afrikas horn og i verden for øvrig, er grunnskolesystemet i Etiopia i stadig utvikling, og det forventes at barna går på skolen. Men sju år på skolen er ikke nok. De unge på landsbygda trenger å fortsette sin skolegang uten risiko for å måtte flytte hjemmefra og havne i en ytterst sårbar situasjon. Derfor bygger ADRA også i dette prosjektet videregående skoler som forbereder elevene til høyere utdannelse. Slik blir jenter og andre marginaliserte grupper motivert til å fortsette på skolen uten samme risiko for å bli utsatt for overgrep eller havne i et økonomisk uføre.

Foto: Tor Tjeransen

Foto: Tor Tjeransen

Alle klasserommene som ADRA bygger i de nye videregående skolene er tilrettelagt for elever med funksjonshemminger. Dette handler om elever som tidligere ble gjemt bort hjemme og som ikke skulle høres eller synes. Disse barna ble sett på som en skam for familiene. Gjennom helheten i ADRAs program løftes disse elevene til likeverd med andre skoleelever, og lærere utdannes til å undervise med tanke på at eleven skal være i sentrum. Læreren skal variere undervisningsmetoder og inkludere alle elever uavhengig av funksjonsnivå. Rektorer og grupper med lærere og foreldre kurses i skoleledelse og hvordan lokalsamfunnet kan bidra til elevenes utdanning og skolens utvikling. ADRAs utdanningsprogram styrker den menneskelige kapasiteten og kvaliteten i skolen.

ADRAs arbeid for å gi utdanning til barn og ungdommer i Etiopia er kun mulig fordi noen i Norge er med og skaper forandring. Takk for at du er med! DU er en viktig brikke i et stort bilde, en viktig samarbeidspartner i vårt felles arbeid for utvikling og bistand til verdens fattigste og mest utsatte.

Dette gjør ADRA i Etiopia:

Bygger videregående skoler, håndvaskstasjoner og separate latriner for gutter og jenter.
– Jobber inkluderende for at alle barn, også de med spesielle behov, skal ha en naturlig plass i skolen.
– Promoterer betydningen av utdanning for jenter spesielt.
– Styrker lærere, rektorer og lokale skolestyrers kapasitet ved å gi kursing og videreutdanning.