ADRAs visjon og mandat

ADRAs visjon er «en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.»

ADRAs mandat er derfor å arbeide med mennesker i fattigdom og nød for å skape rettferdig og positiv utvikling gjennom styrkende og myndiggjørende partnerskap og ansvarlig handling.

 

Om ADRA

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i 120 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk – religiøs tilhørighet.

ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen hovedsakelig utdanning, men også innen helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap som bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, utdanning, demokratisk deltagelse og miljø.

I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv og relevant nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise, koordinert nasjonalt, regionalt og/eller internasjonalt.

ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. I tillegg til faste givere og bidragsytere, er våre viktigste samarbeidspartnere Utenriksdepartementet og Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge.
ADRA Norge er etablert som en selvstendig stiftelse med et styre utpekt av eieren, Adventistkirken i Norge. ADRA Norge er registrert i Innsamlingsregisteret og medlem av Innsamlingskontrollen i Norge og oppfyller kravene Innsamlingskontrollen stiller for innsamling, regnskap og forvaltning av innsamlede pengebeløp.


ADRAs fokusområder

ADRA Norge arbeider for barn, kvinner og ungdom, minoriteter og andre marginaliserte grupper i land som er eller har vært rammet av krig og katastrofer og fattigdom. Målet for arbeidet er å bekjempe ulikheter og gi mennesker mulighet til medbestemmelse, tilgang til ressurser og muligheter til læring og utvikling slik at de kan delta og bidra aktivt til det samfunnet de er en del av.

Mangel på kunnskap og utdanning er en viktig årsak til fattigdom og undertrykkelse. ADRA Norge fokuserer både på tilgang og kvalitet i utdanning for barn, unge og kvinner i noen av verdens fattigste og konfliktrammede land. ADRAs utdanningsprogram omfatter styrking av formelle skolesystemer, lese- og skriveundervisning for voksne, samt yrkesopplæring og praksisplasser for utsatt ungdom.

 

ADRA Norges program og prosjekter

 

Utdanning

ADRA har tro på utdanning som et av de sterkeste virkemidlene for å skape bærekraftig utvikling. ADRA Norges utdanningsprogram fokuserer på å styrke mulighetene til utdanning for barn, lærere, foreldre og skoleledere i 5 av verdens fattigste land. Gjennom arbeidet forbedrer ADRA i løpet av en femårsperiode undervisningen for mer enn 200 000 barn i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Myanmar. Om lag 4600 lærere og skoleledere får videre utdannelse. 1200 lærer/foreldregrupper kurses til blant annet å forstå viktigheten og nødvendigheten av barnas utdanning. Klasserom renoveres og bygges og fylles med nødvendig utstyr og læringsmateriell. Nye skolebygg gir plass til 23 000 elever.  6000 mennesker lærer å lese og skrive, og 3900 kvinner og ungdom får yrkesutdanning.

ADRA Norges utdanningsprogram SEAQE (Strengthening Equity, Access and Quality in Education) startet i 2014 og støttes med midler og oppfølging fra Norad. Avtalen ble i mars 2015 utvidet med et 4-årig yrkesutdanningsprosjekt i Myanmar der ADRA bygger og gir materiell til to nye ungdomsskoler og gir yrkesutdanning med praksisplasser til 2200 ungdommer.

 

Keep Girls Safe, Nord-Thailand

Keep Girls Safe er ADRAs prosjekt for å forebygge moderne slaveri og menneskehandel i Nord-Thailand. Prosjektet driver forebyggende arbeid og gir skolestipend til fattige barn i utsatte landsbyer. Ca. 30 – 40 utsatte jenter har til enhver tid et trygt hjem på Keep Girls Safe-hjemmet som er et beskyttelseshjem for barn og ungdom.

 

Nødhjelp og katastrofehjelp

ADRA-nettverket arbeider i 120 land i verden. Nettverkets kompetanse og tilstedeværelse gir ofte mulighet for å respondere raskt når katastrofer rammer. ADRA-nettverkets nødhjelpsavdeling koordineres fra ADRA International som koordinerer nødhjelpsarbeidet i samarbeid med regionale ADRA i forbindelse med store nødhjelpsinnsatser. De lokale ADRA samarbeider med relevante myndigheter og/eller FN, avhengig av hvilke instanser som koordinerer de ulike nødhjelpsinnsatsene.

 

ADRA i Norge

I Norge arbeider ADRA bredt med å gi informasjon om vårt arbeid, holdningsarbeid og undervisning. Hvert år produseres undervisningsmateriell til skoler samt informasjonsmateriell som deles i ulike relevante medier.

Giverglede og engasjement i ulike former for pengeinnsamlinger er nødvendig for ADRAs aktiviteter i sør. Med støtte og engasjement fra privatpersoner, kirker, firmaer og skoler, kan vi gi barn og ungdom en ny start og håp om en bedre tilværelse. ADRA er medlem i Frivillighet Norge, Norges innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen i Norge.

ADRA Norge deltar i enkelte utviklingsrelaterte fora i Norge, for eksempel Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG), Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), Sudan Forum og Global Info i Norges Kristne Råd, samt i ulike arbeidsgrupper.

 

ADRAs historie

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner med arbeid i 120 land.

ADRA Norge ble etablert som stiftelse 19. april 1993. Dette var en videreføring av nødhjelps- og hjelpearbeidet som Adventistkirken i Norge hadde hatt i en årrekke (siden begynnelsen av 1900-tallet). I likhet med samfunnet omkring, hadde det vært en dreining fra veldedighet med innsamling av klær og utstyr – til mer langsiktig utviklingsarbeid og hjelp til selvhjelp. Det var også en dreining i nødhjelpsarbeidet – til nødhjelp og katastrofehjelp som allerede i første fase legger til rette for langsiktighet og bærekraft.

ADRA Norge har i dag en relativt liten administrasjon og et nettverk av nærmere 1700 frivillige i Norge. Vi bestreber oss på en effektiv utnyttelse av ressursene vi forvalter, og har lave administrative kostnader.