ADRAs arbeid Placeholder
ADRAs arbeid

ADRAs arbeid i våre hovedsamarbeidsland

Etiopia

Strengthening Equity Access and Quality in Education (SEAQE)

ADRA arbeider for å legge til rette for at elever på videregående- og yrkesfagsskoler skal ha tilgang til et trygt skolemiljø hvor de får relevant og god utdanning som kan utruste dem for fremtiden. Lokalmiljøer blir opplært i barns rettigheter og viktigheten av formell utdanning, og blir oppmuntret til å støtte sine lokale skoler. Lærere får faglig oppfølging, og sammen med skoleledere blir de introdusert til viktigheten av å inkludere alle barn i skolegang, også de barna som ofte blir ekskludert, som jenter og barn med nedsatte funksjonsevner.

ADRA hjelper til med å legge til rette for at nettopp disse gruppene skal få tilgang til utdanning ved å gjøre skolene tryggere, og passe på at hygiene og toalettfasiliteter er tilgjengelige for alle. Satsning på mental helse er også en viktig del av arbeidet ADRA gjør i samarbeid med andre organisasjoner.

På et høyere plan jobber ADRA med lokale utdanningsinstitusjoner og offentlige utdanningsorganer for å høyne kvaliteten på lærerutdanningen og innhold i læreplaner, samtidig som det jobbes for at regjeringen skal styrke sin støtte til utdanningssektoren og at utdanningsdirektoratet i landet skal kunne bli uavhengig av bistandspenger.

ADRAs_arbeid_Etiopia

Mali

Her kommer snart mer informasjon om ADRAs arbeid i Mali.

Myanmar

Utdanning i Myanmar

ADRA jobber med barn, ungdom, foreldre, lokalsamfunn og lærere i Myanmar for økt tilgang på god utdanning i offentlige og ikke-statlige systemer i Karen-staten. God kvalitetsutdanning vil påvirke samfunnsutvikling og bærekraft på en rekke felt.

En prioritert oppgave er å bidra til å gi praktisk, yrkesrettet utdanning til ungdom i Myanmar. Utdanningen setter ungdommene i stand til å klare seg selv når de senere etablerer egne småbedrifter eller er kvalifisert for jobb.

Dette gjør ADRA i Myanmar:

 • Utdanner lærere
 • Gir yrkesutdanning til ungdom
 • Bygger nye skolebygg og reparerer gamle
 • Gir læremateriell og utstyr til skoler
 • Arbeider for barns rettigheter til utdanning

 

Resultater fra Myanmar:

I inneværende programperiode ((2014 – 2019) renoveres klasserom, bygges oppsamlingstanker for vann og installeres sanitæranlegg. Bare i 2015 renoverte vi gjennom ADRA Norges program (SEAQE) 7 grunnskoler, startet byggingen av en ungdomsskole og ga støtte til bygging av 18 skoler. Lærere og foreldreutvalg fra om lag 550 skoler får opplæring i betydningen og effektene av utdanning samtidig med at de lærer praktiske måter å støtte barna og skolene på. Flere lærer- og foreldreutvalg utarbeider også konkrete utviklingsplaner for skolene.

 

Utdanning

Utdanning og skolegang er grunnleggende for barns utvikling. Aldri har så mange barn gått på skolen som i dag. Likevel er det mange steder i verden der det ikke finnes nok skoler eller lærere med tilstrekkelig kompetanse for undervisning. I mange land er det så mye som forstyrrer: naturkatastrofer, konflikter og krig, internt eller med andre land. ADRA Norge arbeider med utdanning i sårbare stater og konfliktrammede områder. Vi bygger skoler, reparerer klasserom, utdanner lærere og sørger for muligheter til videregående utdanning og yrkesopplæring. Foreldre og lokalsamfunn involveres og er med og tar ansvar og sikrer videre bærekraft.

 

Fakta om landet:

Areal: 676 578 km2
Folketall: 56 millioner

Administrativ hovedstad: Nay Pyi Taw
Spedbarnsdødelighet: 44 av 1000
Gjennomsnittlig levealder: 66 år

ADRAs_arbeid_Myanmar

Niger

Niger kommer nederst på indeksen for menneskelig utvikling (HDI). Norge er øverst på den samme listen. Landet har store ørkenområder og er sårbart for tørke og klimaendringer i de kun 12 % av landet som er dyrkbar mark. Fødselsraten er den høyeste i verden. Gjennomsnittlig antall år på skolen er 5 år.

Unge jenter i Niger risikerer tidlige ekteskap og risikofylte barnefødsler. ADRAs utdanningsprogram bidrar til å endre holdninger og praksis. Det er mulig å endre holdninger. Gjennom undervisning av lærere, nye klasserom, skolebøker, blyanter, skolesekker, solcellelamper og e-læring, styrkes skolen og blir mer attraktiv.

ADRA

 • Bygger klasserom for mer enn 6000 barn i 20 landsbyer.
 • Tilbyr e-læring: egne klasserom med undervisningsprogrammer på nettbrett.
 • Gir skolemateriell: bøker, blyanter, skolesekk, solcellelampe.
 • Bygger brønner, vannposter og latriner.
 • Planter trær i en sårbar natur.
 • Oppretter lesegrupper for foreldre.
 • Gir videreutdanning til lærere.

Somalia

Utdanning for fred

 ADRA jobber sammen med barn, foreldre, lokalsamfunn, lærere og skolemyndigheter i  Somalia for økt likhet og tilgang til formell og ikke-formell utdanning.

Utdanning kan bidra til fred, forståelse og forsoning mellom mennesker. Mange av landene på Afrikas horn har vært preget av kriger og uro i flere tiår. Utdanning forebygger at barn og ungdom blir tiltrukket av miljøer med vold og terror. Utdanning kan gi økt kunnskap til å klare seg selv, også i situasjoner med konflikt og naturkatastrofer. Utdanning gir et håp om at det finnes en meningsfull dag i morgen.

 

Dette gjør ADRA:
– Utdanner lærere
– Bygger skoler, toaletter, håndvaskstasjoner
– Gir yrkesutdanning
– Jobber for å inkludere alle elever i skoler, inkludert de som har spesielle behov.
– Jobber for å styrke kvalitet i skolen og for at myndigheter skal prioritere barnas skolegang.

 

Fakta om landet:

Areal: 637 657km2
Folketall: 10,6 millioner
Hovedstad: Mogadishu
Gjennomsnittlig levealder: 52 år
Spedbarnsdødelighet: 98 av 1000

ADRAs_arbeid_Somalia

Sør Sudan

Utdanning for utvikling

ADRA jobber med barn, foreldre, lokalsamfunn, lærere og skolemyndigheter i Sør-Sudan for økt likhet i og tilgang til god grunnutdanning. ADRAs SEAQE-program er basert i delstaten Øst-Equatoria, i distriktene Budi, Kapoeta Nord og Kapoeta Sør.

 

Mange foreldre I Sør-Sudan forstår ikke hvorfor barna skal gå på skolen når arbeidskraften trenges hjemme i landsbyen. I samfunn hvor kvegdrift står sentralt, gifter jentene seg i 13 – 15 års-alderen, og verdien medgiften fører med seg, er viktig for foreldrene. Foreldrene trenger derfor å forstå verdien av utdanning for barna.

 

Dette gjør ADRA:

 • Motivasjonsgrupper for foreldre, lærere og landsbyledere.
 • Utdanner lærere.
 • Bygger klasserom, skoler og latriner. Utvikler skolehager.
 • Bidrar med undervisningsmateriell og skolebøker.

 

– Å bidra med utdanning av lærere slik ADRA gjør, er det aller viktigste vi kan gjøre for å bygge landet, sier lærerstudenten Nataline. -Å være lærer er ikke en drøm for meg, men det er hardt arbeid og noe jeg bestemte meg for veldig tidlig. Landet trenger lærere som vet hva de holder på med. Jeg har lært hvordan jeg skal planlegge skoletimer og benytte ulike metoder i undervisningen. Jeg vet mer om hvordan jeg kan bygge og ta vare på vår kultur i skolen.  Jeg er så glad i barn og så spent på fremtiden.

 

Sør-Sudan står overfor store utfordringer med å bygge statsinstitusjoner mens de opplever interne konflikter, økonomiske vanskeligheter og en skjør fred. Bare seks prosent av jentene i Sør-Sudan fullfører grunnskolen. Det er svært få skoler på landsbygda, og skolene er underbemannet og mangler ressurser. Kompetansen hos lærerne er svak. 46 prosent av lærerne har kun grunnskoleutdanning.

 

Skolebygg og klasserom er ikke nok. I 2014 bygde ADRA 5 toalettblokker ved 3 skoler og vannposter ved 12 skoler. Alt ble bygget for å være tilgjengelig for funksjonshemmede. I tillegg ble 2 skoler tilpasset for å være bedre tilgjengelig for funksjonshemmede ved å installere ramper og fornye 4 klasserom. ADRA jobber også for at barna skal få leke og ta del i fotball og andre fritidsaktiviteter.

 

Fakta om landet:
Areal: 644 329 km2
Folketall: 12 millioner
Hovedstad: Juba
Spedbarnsdødelighet: 66 av 1000

ADRAs_arbeid_Sor_Sudan

Thailand

Keep Girls Safe (Nord-Thailand)

 

Menneskehandel og moderne slaveri er utbredt over hele verden og foregår i det skjulte. Keep Girls Safe er ADRAs prosjekt for å forebygge menneskehandel i Nord-Thailand. ADRAs beskyttelseshjem gir jenter omsorg, kjærlighet og utdanning. Minoritetsbefolkningene mangler ofte statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper sårbare grupper i prosessen for like rettigheter.

 

Hvert år når sommerferien nærmer seg, gleder mange av jentene på hjemmet seg til å dra hjem og tilbringe tid med familien. Men det finnes noen jenter som ikke gleder seg til sommeren. For dem minner ferien om den triste virkeligheten – de har ikke lenger foreldre eller et hjem å dra tilbake til. Fon er en av de jentene: «Jeg skulle ønske jeg hadde noen å besøke sånn som de andre. Men det er umulig, for det er ingen igjen. Ingen venter på at jeg skal komme hjem».

 

Fons familie emigrerte fra Myanmar med drømmen om et bedre liv i Thailand. Men moren hennes døde da Fon bare var to år og noen få år senere døde faren. Fon var alene i Thailand – uten søsken, slektninger, et hjem eller statsborgerskap, en av mange statsløse immigranter. Risikoen for utnyttelse og menneskehandel var stor.

 

ADRA fikk høre om Fons sårbare situasjon og tilbød henne plass på ADRAs beskyttelseshjem. Hjemmet er et trygt sted å bo for unge jenter som er i risiko for å bli utnyttet og solgt inn i sexindustrien eller annet slavearbeid. På hjemmet får jentene næringsrik mat, utdanning og andre nyttige ferdigheter som musikk, jordbruk og matlaging.

 

Hva fremtiden bringer for Fon, er usikkert. Hun har verken statsborgerskap eller rettigheter, men Keep Girls Safe-prosjektet fortsetter å støtte henne med kunnskap og ferdigheter slik at hun har muligheten til å skape et levebrød for seg selv når hun en gang må forlate hjemmet.

 

Med mer støtte og ressurser kan ADRA hjelpe Fon, og mange andre jenter i samme situasjon, å få en framtid. Keep Girls Safe-hjemmet er ikke bare et tak over hodet – det er familie.

SEAQE Sahel

I 2017 etablerte ADRA Norge et samarbeid med ADRA i Mali og Niger med støtte fra Norad for grunnutdanning. Programmet Strengthening Equity, Access and
Quality in Education (SEAQE) Sahel, er et av de største bistands- programmene for utdanning i begge land. Programmet søker å nå 15 000 barn i 45 lokalsamfunn.

SEAQE Øst-Afrika og Myanmar

STYRKING AV TILGANG TIL, KVALITET OG LIKE MULIGHETER I UTDANNINGEN

Strengthening Equity, Access and Quality in Education, SEAQE, er ADRAs utdanningsprogram i Etiopia, Sør-Sudan, Somalia og Myanmar, med programstøtte fra ADRA Norge. Den første fasen varte fra 2014 til 2018. Programmet hadde et totalt budsjett på 173 millioner kroner, hvorav 90 % ble finansiert av Norad og et særs viktig bidrag på 10 % kom fra norske givere gjennom Hjelpeaksjonen og fastgivere.

ADRA Norge har i 2019 fått en ny 5-årig programavtale med Norad på NOK 185 mill. til inkluderende utdanning i Myanmar, Etiopia, Sør-Sudan og Somalia. SEAQE 2 bygger på læring og erfaringer fra den første fasen som sluttet i 2018.

Målet er at alle elever uansett bakgrunn, evner eller kjønn blir rustet med holdninger og ferdigheter som vil hjelpe dem til å utvikle sine egne potensial. Dette gjelder i skoler, hurtigskoler, alternativ undervisning og fag- og yrkesopp- læring. ADRA vil også fremme kapasitet hos lokalsamfunn, lokale myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner.

I alle land jobber vi med den formelle skolestrukturen, men i Somalia, Etiopia og Myanmar vil programmet også fokusere sterkt på yrkesutdanning.

TOFI - Together for Inclusion

Bli fast giver

TOFI er et bistandssamarbeid koordinert av Atlas-alliansen. TOFI fremmer funksjonshemmedes rettigheter i Afrika sør for Sahara. ADRA har et spesielt fokus på inkluderende utdanning for barn med funksjonsnedsettelser i Niger, Sør-Sudan, Somalia og Etiopia.

TOFI implementeres på de samme skolene som får støtte igjennom SEAQE-prosjektene. SEAQE jobber med inkludering av alle barn, mens TOFI fokuserer innsatsen på barn med nedsatt funksjonsevne. Denne synergien er en unik mulighet til å styrke innsatsen for inkludering av alle barn på skolen, samt sette barn som ofte blir glemt og gjemt bort i søkelyset.

Gjennom TOFI får lærere og foreldre økt kunnskap om hvordan hjelpe og støtte barn med fysisk, psykososial, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse. Med en mer universell utforming av skolens infrastruktur, samt tilgang til hjelpemidler til bedring av funksjons- og læringsevne, er målet at flere barn skal kunne ha muligheten til å delta på skolen.

Dessverre er det mange foreldre som gjemmer barn med funksjonsnedsettelser hjemme på grunn av stigma og diskriminering i lokalsamfunnet. ADRA jobber derfor aktivt med å søke opp disse familiene for å tilby barna skolegang, samtidig som det arrangeres bevisstgjøringskampanjer lokalsamfunnet for å bekjempe stigma og diskriminering mot barn med nedsatt funksjonsevne. For å få til dette jobber ADRA tett sammen med lokale og nasjonale organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser.

I tillegg jobber ADRA for å fremme barns psykiske helse, da psykiske problemer er en viktig årsak til hvorfor mange barn sliter på skolen.

Programmet støttes av Norad.