Nyheter

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Fattigdom er fellesnevneren når en snakker om mennesker som rammes hardest av krig og naturkatastrofer. Derfor arbeider ADRA Norge for å bekjempe fattigdom. Utdanning er et viktig redskap som gir ringvirkninger på mange felt i utviklingen av et samfun

 

 

 

Kilde: FN-sambandet