Utdanning

Det er om lag 60 millioner barn i verden som ikke går på skole. 30 millioner befinner seg i landene sør for Sahara. Men alle barn har rett til skolegang. Ingen skulle hindres.

Utdanning gir ringvirkninger og bidrar til fred, forståelse og forsoning mellom mennesker. ADRA arbeider i Myanmar og på Afrikas horn; i Sør-Sudan, Etiopia og Somalia for at flere barn og ungdommer skal få gå på skole.

 

Hjørnestein

Utdanning er en viktig hjørnestein for all samfunnsutvikling; for bedre helse, infrastruktur og forretningsdrift som gir mennesker mulighet til å arbeide og klare seg selv. Barn som går på skolen gis muligheter til å kunne arbeide seg ut av fattigdommen. Utdanning reduserer barnedødelighet og mødredødelighet. Utdanning bidrar til likestilling, stabilitet, bedre ledelse og demokrati i et samfunn. Utdanning forebygger at barn og ungdommer blir tiltrukket av miljøer med vold og terror.

En viktig årsak til at mange barn ikke går på skole, er at foreldrene deres ikke har gått på skole selv, og ikke forstår hensikten. Barnas arbeidskraft trenges hjemme. Jentene giftes ofte bort i ung alder – noen ganger fordi foreldrene trenger pengene. Funksjonshemmede barn holdes hjemme. Det offentlige tilbudet om utdanning i flere av landene der ADRA arbeider er i en krisetilstand.

 

Bærekraft

ADRA jobber med foreldregrupper og ledere i lokalsamfunn for at de skal motiveres til å sende barna til skolen. Dette inkluderer i særlig grad døtrene. I samarbeid med lokalbefolkninger hjelper ADRA med å planlegge, finansiere og bygge skoler. Målrettet videreutdanning av lærere gir økt undervisningskvalitet i skolene. Eierskapet tilhører lokalbefolkningen som skal føre arbeidet videre.

 

Praktiske ferdigheter

Voksne får tilbud om å lære praktiske ferdigheter som gir inntekter til familien. Slik settes de i stand til å arbeide seg ut av fattigdommen steg for steg.

 

ADRA –  

  • Utdanner lærere
  • Bygger skoler, toaletter, håndvaskstasjoner
  • Gir yrkesutdanning til ungdom
  • Arbeider med foreldregrupper og lokale myndigheter
  • Jobber for å bedre undervisningskvalitet og inkludere barn med særskilte behov.

 


I Norge

ADRA har pedagoger som besøker skoler og skoleklasser på alle nivå i Norge. Elever og lærere tilbys en time med utstilling, bilder og film med hovedfokus på ADRAs arbeid, kultur, fattigdomsproblematikk og barns rettigheter.