«Hjertet må være med. Ingenting kan erstatte respekt, medmenneskelighet og omsorg,» sier ADRA Norges generalsekretær, Birgit Philipsen, fast.

Hvordan ser en «typisk» arbeidsdag ut for deg?
Arbeidsdagene er veldig varierte. Kommunikasjon og møter med mennesker er en viktig del av en ADRA-leders arbeid. E-poster og Skype-samtaler fyller en stor del av hverdagen, og jeg bruker mye tid på rapporter og søknader. Så stiller jeg på seminarer og arbeidsgrupper med Norad, Utenriksdepartementet og forskjellige organisasjoner. Når jeg besøker partnerkontorene våre, møter jeg med ambassadører, utdanningsministere og andre offentlige personer. Det kreves en del reiseaktivitet og deltakelse i internasjonale møter for ADRA-nettverket for å styrke samarbeid og kvalitet i ADRAs programmer globalt. Besøk til støttespillere, kirker og skoler i Norge er også en prioritert oppgave for å informere om ADRAs arbeid og oppfordre til sosialt ansvar og samarbeid. Strategisk planlegging, arbeid med kvalitetssikring av programmene våre og administrative oppgaver som utarbeidelse av styredokumenter, interne møter og arbeid med personalsaker er også en del av hverdagen.

For folk som ikke vet så mye – Hva slags organisasjon er egentlig ADRA?
ADRA Norge er stiftet av Adventistkirken i Norge, og en del av det globale ADRA-nettverket i 140 land. ADRA Norges visjon er «en verden uten urettferdighet og fattigdom, der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv». Derfor samarbeider vi med ADRA lokalt i land som er rammet av fattigdom, katastrofer og konflikt med nødhjelp og langsiktige utviklingsprogrammer. ADRA Norge fokuserer på utdanning som en nøkkel til utvikling og livskvalitet, og vi arbeider spesielt for at de mest utsatte gruppene i samfunnet; jenter, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoriteter, blir inkludert. ADRA Norges verdier bygger på Bibelens beskrivelse av at alle mennesker er skapt av Gud som likeverdige individer. Vi har et ansvar for å kjempe mot urettferdighet og for menneskers rett til et verdig liv.

Birgit tilbrakte sine første barneår i Danmark, Færøyene og England. Da hun flyttet med familien til Norge som 10-åring, lærte hun sitt fjerde språk. Det er derfor ikke rart at språkøret er godt utviklet! Etter fullført videregående skole, dro Birgit til Sierra Leone som studentmisjonær i ett år. Veien gikk videre til Frankrike, Danmark, Norge – og deretter tilbake til Danmark. I 1991 ble Birgit ansatt i ADRA Danmark, som på den tiden var et relativt nytt kontor med én fulltidsansatt, lederen Helge Andersen. De neste årene ble en spennende tid med sterk vekst og utvikling av ADRA Danmarks arbeid. I 2006 flyttet familien til Kenya, der Birgit ledet ADRAs regionalkontor i Afrika som dekker 38 land sør for Sahara: «Mer enn to tredeler av min tid ble tilbrakt på reise til de forskjellige landene for å assistere med strategisk planlegging og kapasitetsbygging av landkontorene,» forteller hun. I 2010 takket imidlertid Birgit ja til å flytte nordover og være leder for ADRA Norge.

Innenfor bistand sies det at man har lært veldig mye de siste 30 årene. Hva har endret seg?

Bistandsarbeidet har i mange år fokusert på fattigdomsbekjempelse. FNs tusenårsmål ved årtusenskiftet samlet bistanden om målbare resultater og de neste årene ble det lagt vekt på å tilpasse programmer til mottakerlandenes prioriteringer. Til tross for gode resultater i kampen mot fattigdom, barnedødelighet og sykdom, har ulikhetene i verden økt. Bistanden har ikke i tilstrekkelig grad nådd de fattigste. Erkjennelsen av at verden står overfor en rekke felles utfordringer har økt. Bærekraftsmålene fra 2015 setter fokus på matsikkerhet, helsetilbud, utdanning, beskyttelse og økonomisk utvikling for de mest marginaliserte. Det legges vekt på å styrke sivilsamfunn og demokratisk styresett, og håndtere klimautfordringer, konflikter og skape fornybare energiløsninger. Støtten til humanitære formål har økt de siste årene sammen med erkjennelsen av viktigheten av å arbeide forebyggende og tenke langsiktig også i det akutte nødhjelpsarbeidet.

I dag sier man at bistand er «fag» og jeg har hørt ordet «bransje» nevnt. Hvilke utfordringer ser du?

Selv om fag og kompetanse er viktig, må hjertet være med. Ingenting kan erstatte respekt, medmenneskelighet og omsorg. Behovene er nærmest uendelige og midlene begrenset. Derfor ønsker vi å få til best mulige resultater for givernes penger. Å bygge systemer for kvalitetsutdanning og livslang læring for mennesker er høye mål som krever solide kunnskaper og samarbeid med skolemyndigheter, lærere, foreldre og lokalsamfunn. Vi må til stadighet måle resultater og evaluere vår innsats. Vi må lære av egne og andres erfaringer og forskningsresultater. Ny teknologi kan bidra til å gjøre arbeidet mer effektivt.

I ADRA snakker vi om å forandre verden ett liv om gangen. Men er det sant, er det slik verden forandres?

En sterk nasjon bygger på velfungerende lokalsamfunn som igjen er en samling av velfungerende familier og enkeltindivider. ADRA arbeider på mange fronter for å skape positiv endring i menneskers liv. Det er viktig å bygge gode utdanningssystemer og sterke helsevesen, og vi må sikre at lovverk gir gode rammer for investeringer og handel og sikrer beskyttelse og rettigheter for borgerne. Men utvikling dreier seg først og fremst om å gi enkeltpersoner mulighet for å utvikle sine potensial og bli ansvarlige samfunnsborgere som opplever gleden ved å yte og bidra til andres lykke.

I ADRA internasjonalt jobbes det med defineringen av verdier som skal styre mye av vår kommunikasjon fremover: rettferdighet, medfølelse, kjærlighet. Det er fine ord. Men er det noe mer enn gode ord?

Disse verdiene bygger på profeten Mikas uttalelse om hvordan Gud ønsker vi skal leve: «Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» (Mika 6,8 ) Jesus understrekte viktigheten av medfølelse i Bergprekenen: Salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet» (Matt 5,7) og han sier om seg selv: «Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren.» (Luk 4,18). ADRAs mandat er å være Guds redskap til å bringe mer rettferdighet i en verden full av ulikheter – og å dele Guds kjærlighet i praktisk omsorg for mennesker.

ADRAs arbeid handler om mennesker. Kan du fortelle om noe som har gjort spesielt inntrykk på deg det siste året?

I august sist år møtte jeg Clement Arkangelo, som er leder for Adventistkirken i Sør-Sudan. Vi diskuterte de store utfordringene han møter hver dag. Han sukket og utbrøt: «Jeg er sliten, virkelig sliten! I alle de årene jeg har arbeidet for ADRA og kirken, har det vært krig. Jeg har aldri opplevd å arbeide et sted der det er fred.»

Siden har jeg tenkt mye på det han sa. Det er nesten umulig for oss som har vokst opp i trygghet og med mange muligheter, å forstå den kampen for overlevelse som mennesker i land herjet av krig opplever. Barna i Sør-Sudan har aldri opplevd fred. De voksne har sett noen små glimt. Derfor er ADRAs arbeid med utdanning og psykososial støtte til barn og deres familier så viktig. Vi har fått ufattelig mye som kan deles!

På bildet er Birgit sammen med ungdom som har fått yrkesopplæring i Myanmar. Alle foto: ADRA